خانه / همایش ها / برگزاری همایش ملی علم و فراعلم – پیشرفت های نوین و افق های پیش رو در شهریور ۹۷

برگزاری همایش ملی علم و فراعلم – پیشرفت های نوین و افق های پیش رو در شهریور ۹۷

برگزاری همایش ملی علم و فراعلم – پیشرفت های نوین و افق های پیش رو  در شهریور ۹۷ برگزار می شود.

زمان برگزاری:

ü  آخرین مهلت ثبت نام
۱۵ خردادماه ۱۳۹۷

آخرین مهلت ارسال مقاله
۱۵ خردادماه ۱۳۹۷

اعلام نتیجه داوری
یک هفته پس از ارسال مقاله

زمان برگزاری
۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷

نشانی: http://www.elmconf.ir/fa

 

محورهای همایش:

ü     نقد و بررسی پیشینه پژوهش در زمینه مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     نظریه‏پردازی و الگوسازی در زمینه پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه:
ü     پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
ü     پژوهش‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین
ü     راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

مدیریت
ü     مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن
ü     مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن
ü     مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن
ü     مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏های فراعلمی آن
ü     مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش‏ها
ü     مدیریت صنعتی، بنیان‏ها و ارزش‏ها
ü     آینده‏پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن
ü     تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم‏های مدیریت اطلاعات
ü     مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین
ü     مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
ü     روش‏های غنی‏سازی فرهنگ سازمانی
ü     مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی
ü     نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت
ü     اخلاق سازمانی
ü     مدیریت اسلامی، تجربه های موفق
ü     مدیریت سبز
ü     انگیزش و روش‏های آن
ü     مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت

اقتصاد
ü     خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش‏ها
ü     سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و توسعه‏ی اقتصادی
ü     راهنکارهای امنیت سرمایه‏گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی
ü     بنیان‏ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعه اقتصادی
ü     راهنکارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن
ü     آسیب‏شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی
ü     بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار
ü     اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار
ü     رابطه نظریه‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏های ارزشی
ü     ماهیت رفتارهای اقتصادی
ü     رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد
ü     مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی
ü     چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی
ü     تأثیر دیدگاه‏های انسان‏شناختی در نظریه‏های اقتصادی
ü     نقش پیش‏فرض‏های ارزشی در نظریات اقتصادی
ü     ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی
ü     ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
ü     ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان
ü     ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد
ü     انسان اقتصادی
ü     مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان
ü     عدالت اقتصادی
ü     روش های نهادینه سازی
ü     فرهنگ محیط زیست
ü     پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی
ü     اهداف و غایات نظریات اقتصادی
ü     بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر
ü     پژوهش های نوین در حوزه اقتصاد و مبانی فراعلمی آن

علوم تربیتی
ü     پیشینه فلسفه تعلیم و تربیت
ü     مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت

ماهیت نظریه تربیتی
ü     نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی
ü     اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی

تفکر شرقی و فلسفه تعلیم و تربیت
ü     مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت
ü     بنیادهای فلسفی رفتارگرایی
ü     مبانی فلسفه ی نظریه بازسازی در تعلیم و تربیت
ü     نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن
ü     نقش فلسفه تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
ü     ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت
ü     برنامه ریزی آموزشی
ü     اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
ü     اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
ü     مبانی فلسفی نظریه های یادگیری
ü     عوامل موثر در تربیت
ü     مبانی درمان ناهنجاری ها
ü     نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار
ü     تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار

فلسفه و دین
ü     پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü      ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی
ü      دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü      ویژگی‏های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی
ü      دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     علم شناسی کوهن
ü      دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت
ü     بررسی اندیشه‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانهایم در جامعه‏شناسی معرفت
ü     نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت
ü     بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک
ü     هرمنوتیک
ü     بررسی اندیشه‏های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر
ü     بررسی اندیشه‏های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     بررسی اندیشه‏های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     بررسی اندیشه‏های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریه انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنّت گرایان
ü     چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü      نسبی گرایی در فلسفۀ علم
ü      نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت
ü      نسبی گرایی هرمنوتیک
ü      نسبی گرایی پست مدرن
ü     خودستیزی
ü     گفتمان گریزی
ü     پسروی علمی
ü     دیگر چالش‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     اعتقاد به اصل مشترک
ü     اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     بازنگری در اهداف علم
ü     برهم کنش دوسویه علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     حوزه‏های مجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ü     حوزه‏های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *